FOTBAL: Reteaua transferurilor Becali – Minguella
Paul Radu / 2008-12-28 en
Share this story

Fotbalul a îmbogãþit sau a creat capital politic ºi de imagine multor personaje controversate din viaþa publicã ro­mâ­neascã. În toamna acestui an, procurorii români au trimis în judecatã o seamã de persoane implicate în transferuri du­bi­oa­se de fotbaliºti. Între aceºtia: Ioan ºi Victor Becali ºi celebrul fotbalist român Gicã Popescu. Procurorii români au reuºit sã identifice metodele folosite de cei enumeraþi pentru a nu plãti taxele aferente unor transferuri de milioane de euro: firme off-shore, avocaþi olandezi ºi declaraþii false. Însã afacerea transferurilor româneºti este orchestratã de o grupare aflatã în spatele personajelor care apar în actele procuro­rilor români. Este vorba despre o reþea transfrontalierã care se întinde din Brazilia în Europa de Est, din Paraguay în Bulgaria ºi din Insulele Virgine Britanice pânã la Bucureºti. O echipã de reporteri români ºi bulgari a investigat reþeaua transferurilor ºi a gãsit legãturile dintre grupãri de crimã organizatã din Bulgaria ºi America de Sud, transferurile inves­tiga­te de cãtre procurorii români ºi personaje cu nume grele în fotbalul mondial. În România, reþeaua se aflã în spatele aface­rilor unor oameni precum fraþii Becali sau Gicã Popescu. În Bulgaria, re­þeaua con­duce cãtre cel mai bogat ce­tã­þean bulgar, Vasil Bozhkov, dar ºi cãtre personaje asasinate sau date în urmãrire prin Interpol.

O POVESTE BRAZILIANÃ

Porto Alegre este un oraº brazilian aflat la confluenþa a cinci râuri care se varsã în Lacul Guiaba. Cu o populaþie de mai mult de cinci milioane de locuitori, Porto Alegre este al zecelea oraº, în ordinea mãrimii, din þara sud-americanã. În 2000, oraºul a fost tulburat de o serie de descinderi ale poliþiei federale, care investiga transferuri de fotbaliºti suspecte între cluburi braziliene ºi cluburi de fotbal din Europa. În fapt, iniþial, investigaþia brazilienilor nu avea nimic de-a face cu fotbalul. Poliþiºtii îl cãutau pe cetãþeanul bulgar Emil Todorov Ivanov, care era dat în urmãrire prin Interpol, la cererea poliþiei din Sofia, pentru acti­vitãþi de crimã organizatã. Poliþiºtii brazilieni au percheziþionat o serie de firme care aveau legãturã cu Ivanov ºi unde se organizau jocuri de bingo în Porto Alegre. Spre surprinderea poliþiºtilor, în birourile acestor firme au fost gãsite contracte care detaliau transferurile unor jucãtori ºi antrenori renumiþi, cum ar fi: transferul jucãtorului brazilian Paulo Nunes la Benfica Lisa­bona, documentaþia unui contract între Luiz Felipe Scolari ºi clubul japonez de fotbal Jubilo Iwata, transferul jucãtorului din Parguay, Carlos Alberto Gamarra Pavon, la Benfica Lisabona, transferul lui Jardel ºi multe altele. Ivanov, care avea ºi o identitate paraguayanã falsã, Emilio Teodoro Gonzalez Rojas, era împuternicit sã aranjeze multe dintre aceste transfe­ruri. Majoritatea documentelor au fost gãsite în centrul oraºului Porto Allegre, în sediul firmei Bingo Cazes Emprendimentos e Participacões Ltda. Aceastã firmã ºi o a doua firmã, Slon Euroamerica Comercial Ltda, îi au ca asociaþi pe Ivanov ºi un anume Juan Jose Mateo Walter, un agent acreditat de cãtre FIFA. Documentele gãsite îl indicau pe Ivanov "Rojas" drept reprezentant al companiei Lodford Trading, care era implicatã în transfe­rurile unor fotbaliºti brazilieni. Povestea s-a complicat atunci când investigatorii brazilieni au descoperit cã un alt personaj aflat în afaceri cu Ivanov ºi Walter ºi implicat în aceste transferuri este Jose Maria Minguella, un agent FIFA cunoscut în toatã lumea. În anii ’90, Minguella l-a transferat pe faimosul jucãtor bulgar Hristo Stoichkov la FC Barcelona. Investigatorii brazilieni au descoperit ºi cã o altã firmã implicatã în transferuri, Markroy Investments Limi­ted, îºi are sediul în Dublin, în Irlanda. Brazilienii spun cã aceastã companie e controlatã de cãtre Jose Maria Minguella. Markroy a primit mai mult de trei mi­lioane de dolari din transferul în Europa al jucãtorului brazilian Christian Correa Dionisio. Actele companiei, obþinute de la registrul irlandez al comerþului, aratã cã directorul acestei companii este un anume Michael Joseph Doyle, un perso­naj controversat, care ºi-a pierdut dreptul de a mai înfiinþa companii în Insulele Guernsey, dupã ce un tribunal l-a acuzat cã înfiinþeazã firme fantomã pentru personaje controversate din Estul Europei. Tribunalul l-a mai acuzat pe directorul Markroy ºi de facilitarea unor posibile operaþiuni de spãlare a banilor. Anchetatorii sud-americani au detaliat informaþiile culese în Porto Alegre, dar ºi în alte oraºe braziliene în patru volume prezentate în faþa Senatului brazilian, deschizând cale unei ample investigaþii ce au condus spre descoperirea unor uriaºe fraude fiscale. Tot ei au descoperit cã un rol important în transferurile coordonate din Porto Alegre a fost jucat de cetãþeanul argentinian Carlos Marcelo Arguello, ºi el agent FIFA, prin intermediul companiei European Sports Management din Luxemburg. Arguello are o legãturã directã cu fraþii Becali, dar aceasta va fi detaliatã mai târziu. Arguello, Walter, Minguella ºi Ivanov sunt, potrivit autoritãþilor din Brazilia, suspecþi în cazuri de spãlare internaþionalã de bani ºi evaziune fiscalã. În fapt, sumele declarate autoritãþilor în cazul multor transferuri erau mult mai mici decât sumele reale încasate, iar diferenþele mergeau cãtre conturi din paradisuri fiscale. Aceleaºi metode au fost identificate ºi de procurorii români, însã documentele ºi investigaþia noastrã indicã ºi faptul cã aceleaºi personaje au orchestrat ºi transferurile din România.

UN THRILLER BULGÃRESC

Minguella ºi Walter au o lungã istorie împreunã. Amândoi au fost condamnaþi la închisoare cu suspendare în 1996 pentru fraudarea companiei aeriene spaniole Iberia. Cei doi, cu ajutorul unui agent de turism, au cãlãtorit ilegal cu avioanele Iberia la preþ de redus, ca pentru copii, timp de mai mulþi ani. Ei ºi-au stabilit la începutul anilor ’90 cartierul general la Sofia, în Bulgaria.

Minguella in Bulgaria
În acei ani, asasinatele se þineau lanþ în þara vecinã ºi autoritãþile nu reuºeau sã facã faþã valului de criminalitate organizatã. Dupã cum am menþionat mai înainte, unul dintre personajele vizate în acei ani de cãtre poliþia din Bulgaria pentru acti­vitãþi de crimã organizatã era Emil Todo­rov Ivanov, asociatul din Brazilia al lui Minguella ºi Walter. Acesta a reuºit sã fugã peste graniþã ºi documente obþinute de noi aratã cã ºi-a înfiinþat în Paraguay firma Multigroup Paraguay SRL. Multigroup este un conglomerat de firme asociate de cãtre presa bulgarã ºi de cãtre autoritãþile de peste Dunãre cu activitãþi de crimã organizatã. Ramura paraguayanã a Multigroup a fost înfiinþatã în 1994 de cãtre Ivanov împreunã cu un alt fugar din Bulgaria, Mario Mihaylov Iordanov. Atât Ivanov, cât ºi Iordanov sunt ºi în prezent de negãsit. Nevasta lui Iordanov vrea sã divorþeze ºi dã ºi în prezent anunþuri în presa bulgarã pentru a-ºi convoca fostul partener de viaþã pentru divorþ. Gruparea Multigroup a fost înfiinþatã de cãtre Ilia Pavolv, un fost bodyguard ajuns la un moment dat cel mai bogat cetãþean bulgar. În martie 2003, Pavlov a fost executat cu un glonþ în inimã în Sofia. El a fost implicat în fotbal, fiind preºedintele CSKA Sofia ºi mai târziu al Cherno More FC. Minguella, Walter, dar ºi Arguello sunt implicaþi într-o serie de firme din Bulga­ria, între care Lobet Developments. Firma, înregistratã pe unul dintre bulevardele principale ale Sofiei, este activã în construcþii. Alãturi de cei trei, în managementul firmei s-au perindat ºi societãþi precum firma luxemburghezã European Sports Management (ESM), firmã indica­tã de autoritãþile braziliene ca fiind im­pli­catã în evaziune fiscalã în cazul transferului jucãtorului Pavon din Brazilia cã­tre Benfica Lisabona. Reprezentantul ESM este Arguello. Acelaºi Arguello este men­þi­onat în rechizitoriul procurorilor ro­mâni ca dându-le indicaþii fraþilor Becali unde sã trimitã banii rezultaþi din transferul jucãtorului Dan Alexa, de la Di­na­mo Bucureºti spre un club din China. Tot în Lobet ºi-a fãcut apariþia ºi bulgãroaica Elka Ivanova Aleksandrova, o doamnã în vârstã de 64 de ani, care face legãtura cu unii dintre cei mai controversaþi ºi mai bogaþi oameni de afaceri bulgari. Astfel, Aleksandrova a fost asociatã în firma IGM AG, cea mai mare firmã bulgãreascã din domeniul jocurilor de noroc, cu Ilia Pavlov, liderul Multigroup executat, Mladen Mihalev-Majo, ºeful unui alt grup de afaceri bulgãresc acuzat de legãturi cu crima organizatã – grupul SIK, dar ºi cu Vasil Bozhkov, cel mai bogat bulgar în acest moment, care este ºi proprietarul clubului de fotbal CSKA Sofia.
Bozhkov si Stoichkov
Bozhkov a fost asociat ºi în firma Tanev, Sirakov & Co. Compania (www.tanevagency.com) a fost înfiinþatã de un cunoscut fotbalist bulgar, Lachezar Tanev, ºi este una dintre firmele cele mai active în domeniul transferurilor fotba­listice în Bulgaria. ªi în aceastã firmã se gãsesc urmele lui Minguella & Co, fiindcã unul dintre asociaþi este firma European Financial Control AG din Luxemburg, care duce direct la Arguello. De fapt, La­chezar Tanev ºi Minguella sunt par­te­ne­ri ºi în altã firmã din Bulgaria, numitã Gimera.

COMOARA DIN INSULÃ

În toamna lui 2008, procurorii români au anunþat finalizarea unei ample investigaþii în domeniul transferurilor fotba­listice. Investigaþia i-a aºezat în banca acu­za­þilor, între alþii, pe Ioan ºi Victor Becali, dar ºi pe Gicã Popescu.

Victor Becali
Verii Becali graviteazã în jurul lui Gigi Becali, de­cla­rat în toamna aceluiaºi an drept cel mai înstãrit român de cãtre publicaþia financiarã Capital. În fapt, în ciuda aparentelor neînþelegeri dintre ei, fraþii Becali ºi vãrul lor, Gigi, au împreunã o istorie de afaceri. Ei au fost asociaþi îm­pre­unã cu un alt personaj controversat, Nicu Ghearã, în firma Melody Bar SRL. În prezent, verii Becali au anunþat cã pun umãrul la revenirea echipei Steaua, pa­tro­na­tã de cãtre Gigi Becali, la o formã mai bunã dupã eºecurile pe bandã înre­gis­trate atât în campionat, cât ºi în afara þãrii. Rechizitoriul întocmit de procurorii români în afacerea transferurilor oferã o imagine clarã a circuitelor financiare, ce includ firme din Olanda ºi Insulele Virgine Britanice, folosite de grupul Becali pentru a evita plata taxelor. Însã autoritãþile române, la fel ca ºi autoritãþile din alte þãri, nu reuºesc sã vadã dincolo de actorii locali. "Dragã Simona/Mãdãlina, vã rog sã-l informaþi pe Victor cã societatea care deþine 50% din drepturile lui Dan Alexa este: PYRALIS INVESTMENTS B.V., cu se­diul social: P.C. HOOFTSTRAAT 150 NL-1071 CG AMSTERDAM – OLANDA", spune Carlos Marcelo Arguello, asociatul lui Minguella ºi Walter, într-un e-mail, aflat în posesia procurorilor români, cãtre Becali Sport, firma fraþilor Becali. Instrucþiunile lui Arguello îi indicã lui Becali unde trebuie sã ajungã jumãtate din valoarea de transfer a lui Dan Alexa, la acel moment jucãtor al Clubului Dinamo. Alexa a fost transferat la un club din China, iar peste 400 de mii de euro din acest transfer au mers cãtre Pyralis. În fapt, majoritatea transfe­rurilor investigate de cãtre procurorii români duc cãtre firme din Olanda controlate de cãtre avocatul Johan Versluis. Acesta a declarat procurorilor cã acþioneazã în numele unor firme off-shore din Insulele Virgine Britanice ºi cã nu ºtie cine se aflã în spatele acestora. Una dintre principalele firme off-shore spre care au fost trimiºi banii din transferurile româneºti se numeºte Tierney International ºi îºi are sediul în Insulele Virgine Britanice, în Marea Caraibilor. Conform unor documente obþinute de la registrul luxemburghez al companiilor, Tierney ºi Carlos Marcelo Arguello sunt implicaþi în firma European Sports Mangement (ESM), cu sediul în Luxemburg. Însã, dupã cum menþionam anterior, ESM este implicatã ºi în Lobet Developments, firma lui Jose Maria Minguella din Bulgaria. Legãturile lui Minguella cu grupul acuzat de procurorii români pot fi gãsite ºi în centrul Bucureºtiului, în Bulevardul Primãverii 51, acolo unde Gicã Popescu împarte biroul firmelor sale cu cele ale firmei lui Minguella, Promomarketinvest Development. Ca ºi Lobet Investments din Sofia, ºi Promomarketinvest este implicatã în activitãþi de dezvoltare imobiliarã, un obiect de activitate drag lui Becali, dar ºi lui Gicã Popescu. Gicã Popescu nu a dorit sã ne acorde un interviu ºi ne-a direcþionat cãtre avocatul sãu, însã nici acesta nu a oferit rãspunsuri unui set de întrebãri ce i-au fost trimise.

ªI UN SÃRUT FRANÞUZESC

Conexiunea dintre Minguella ºi transferurile româneºti poate fi gãsitã ºi prin intermediul unei anchete referitoare la transferuri care se desfãºoarã în Franþa. Renaud Van Ruymbeke ºi Francoise Desset sunt doi judecãtori francezi care instrumenteazã o investigaþie referitoare la transferul jucãtorului brazilian Chris­tian Correa Dionisio de la Paris Saint Germain la Girondin Bordeaux. Christian a fost ºi el jucãtor în Porto Allegre, acolo unde a început afacerea Minguella. Ziarul francez L’Equipe menþioneazã cã 5,8 milioane de euro din transferul lui Christian au fost ilegal transferaþi cãtre o companie controlatã de Minguella: Intermark BV din Olanda. Aceeaºi companie este menþionatã în rechizitoriul procurorilor români ca fiind implicatã în transferul lui Lucian Sânmãrtean de la Gloria Bistriþa, transfer instrumentat, în partea românã, de Gicã Popescu ºi fraþii Becali. În acest caz, Intermark a primit 300.000 de dolari.

Afaceri de miliarde de euro

Firma off-shore Tierney International, spre care au fost direcþionate importante sume de bani din transferurile româneºti, conduce spre afaceri de ordinul a miliarde de euro din Luxemburg ºi Insulele Virgine Britanice. Tierney, împreunã cu Makin Limited, o firmã din Insula Man, ºi cu Marcelo Arguello au intrat în managementul firmei luxemburgheze European Sports Management în 1996. La acea datã, înlocuiau alte trei firme din Insulele Virgine Britanice: Crabbe Limited, Liburd Limited ºi Dahmer Limited. Ultimele douã sunt reprezentate de cãtre o avocatã din Luxemburg, Janine Biver, ºi sunt implicate în emiterea, prin intermediul companiilor Symphony Credit Select 1 SA ºi Allegro Investment Corporation din Luxembourg, unor bonduri în valoare de miliarde de euro. Janine Biver ne-a declarat cã nu ºtie cine se aflã în spatele firmelor Dahmer ºi Liburd, dar a adãugat cã a ales sã le reprezinte ca urmare a cererii firmei Interconsult, reprezentatã de Alexis Kamarowsky. Kamarowsky este de altfel ºi managerul Symphony ºi Allegro ºi un fost asociat al lui Juan Jose Mateo Walter, caracter central din afacerea transferurilor. Un alt director al Allegro, Federigo Cannizzaro di Belmontino, a fost ºi el implicat în European Sports Management, firmã asociatã cu Walter, Arguello ºi Minguella.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.