Lacunele legislative, hatarul traficantilor
Adrian Mogos / 2008-02-05
Acasa | Investigatii | Lacunele legislative, hatarul traficantilor
Share this story

BUGETUL ROMÅNIEI SE POATE SUB}IA PÅNå |N 2009 CU 1,5 MILIARDE DE EURO DIN CAUZA CONTRABANDI{TILOR

 

|n timp ce o gr`mad` de institu]ii ale statului se str`duiesc s` pun` cap`t contrabandei [i traficului de ]ig`ri, inspectorii de la Finan]e din Cara[-Severin au dat dou` amenzi doi ani, iar cei din Mehedin]i nici nu [tiu c` pot face acest lucru. Pe de alt` parte, pe c~nd comisarii G`rzii Financiare din Timi[ [i Mehedin]i dau amenzi de sute de mii de euro [i cer suspendarea activit`]ii firmelor implicate traficul de ]ig`ri, colegii lor din Cara[-Severin nu se ghesuie s` dea sanc]iuni.

 

|n ultimii doi ani, inspectorii Finan]elor Publice din Timi[oara au controlat patru firme: Le Dome Tabacco International, European Tabacco, R&M Tabacco International [i RTD Tabacco. Au fost amendate numai ultimele dou`, cu 167.500 RON. Toate cele patru firme sunt controlate de sirianul Zaher Iskandarani prin Nadra Sror – mama sa, Omar Jamil – nepot, Samir Jamil – veri[or, c`rora li se al`tur` [i contabilul Vasile Panican, omul s`u de credere c` de la ceputul anilor ’90. La ora actual`, numai Le Dome Tabacco International          func]ioneaz`, celelalte fie [i-au trerupt temporar activitatea 2007, fie au devenit insolvabile. Zaher Iskandarani, bun prieten cu Omar Hayssam [i apropiat liderilor pesedi[ti, [i-a construit o fabric` de ]ig`ri la S`c`laz, l~ng` Timi[oara, ajung~nd cunoscut urma contrabandei cu ]ig`ri sau contrafacerii unor m`rci de ]ig`ri cunoscute cu materii prime aduse din China [i Indonezia, dar [i cu tutun din Liban, livrat tot de o firm` a familiei lui Iskandarani. Sirianul a fost condamnat pentru fals, uz de fals, evaziune fiscal`, contraband`, instigare la contraband`. Pe l~ng` firmele acestuia, 2007, cei de la Finan]e au mai amendat cu 74.000 RON patru indivizi care vindeau ]ig`ri netimbrate.

 

Dac` inspectorii timi[eni au avut ceva activitate acest domeniu, jude]ele Cara[-Severin [i Mehedin]i situa]ia e dezastruoas`. Inspectorii c`r`[eni le-au ]inut isonul celor de la Poli]ia de Frontier` din jude], care nu au tocmit nici un dosar penal tr-un an pentru trafic sau contraband` cu ]ig`ri. Astfel tot jude]ul, cei de la Finan]e au sanc]ionat doar dou` persoane doi ani. Amenzile au fost „ustur`toare“: c~te 15 RON de persoan`, schimb        le-au fost confiscate 1.350 de pachete cu ]ig`ri netimbrate, valoare de 1.400 RON. Direc]ia General` a Finan]elor Publice Mehedin]i nici m`car nu [tie c` are atribu]ii acest domeniu, dup` cum reiese din precizarea lui Ion Cup`, directorul executiv al institu]iei: „|ntreb`rile cu privire la valorificarea de ]ig`ri jude]ul Mehedin]i v` rug`m a le adresa institu]iilor care verific` astfel de aspecte, respectiv organelor G`rzii Financiare [i Poli]iei“.

 

GARDA FINANCIARå. Este de departe institu]ia care i arde la buzunar pe trafican]i, pentru simplul fapt c` poate da amenzile cele mai mari, maximum fiind de un miliard de lei vechi. Cu toate acestea, tot jude]ul Cara[-Severin e coada listei, pentru c`, din ianuarie [i p~n` la sf~r[itul lunii octombrie 2007, comisarii G`rzii au confiscat pu]in peste 16.000 de pachete [i au dat amenzi contraven]ionale de circa 30.000 , m`rcile de ]ig`ri confiscate fiind Marble, Ronson [i Bond. Foarte pu]in, dac` compar`m rezultatele lor cu cele ale colegilor de la Timi[, care aceea[i perioad` au verificat 125 de operatori economici [i 34 de persoane fizice neautorizate, valoarea total` a amenzilor fiind de aproape 335.000 . Au fost confiscate jur de 73.000 de pachete cu ]ig`ri nemarcate sau marcate necorespunz`tor: Memphis, Ronson, Ronhill, Monte Carlo, VP International, Temp, Winston, L&M, Plugarul, Marble, LD. {i la Mehedin]i au fost sanc]ionate [apte firme, trei persoane fizice autorizate [i 22 de indivizi. S-au dat [ase avertismente, 26 de amenzi valoare de 180.000 , nou` suspend`ri ale activit`]ii de comercializare a produselor accizabile pe perioade cuprinse tre una [i trei luni, fiind confiscate 50.504 pachete cu ]ig`ri valoare de peste 46.000 , m`rcile fiind: Ronson, Park, Ashima, Strand, Marble, Ronhil, Davidoff, L&M, Assos, Marlboro, Winston, Plugarul, Floyd, Brass etc. Fa]` de 2006, Mehedin]i, num`rul confisc`rilor a crescut 473% cantitativ [i 1.064% valoric.

 

AUTORITATEA NA}IONALå A VåMILOR. |n ultimii doi ani, ANV a suspendat [ase autoriza]ii de antrepozitare vamal`, respectiv una anul 2006 la biroul vamal N`dlac, iar anul trecut – trei la biroul Moravi]a [i dou` la cel de la Por]ile de Fier. Autoriza]iile de comercializare regim duty-free sunt eliberate de Ministerul Economiei [i Finan]elor. Pentru ca m`rfurile care au regim duty free s` nu fie v~ndute ilegal, ANV a propus Ministerului Economiei [i Finan]elor modificarea Ordinului ministrului nr. 1397/2002, astfel c~t magazinele duty free s` fie obligate s` p`streze fotocopie sau original la dispozi]ia birourilor vamale, acolo unde    func]ioneaz`, timp de trei ani toate documentele care atest` felul [i cantitatea m`rfurilor comercializate regim de duty-free prin acel magazin; anularea autoriza]iei dac` din cauza firmei care adminsitreaz` magazinul nu se pot face controale vamale; suspendarea autoriza]iei dac` firma are datorii la bugetul de stat sau la cel comunitar ori dac` refuz` s` prezinte documentele financiar-contabile solicitate organelor de control, pe care acestea le-au cerut, sau dac` exist` date incomplete pe documentele care atest` v~nzarea m`rfurilor regim duty-free p~n` la refacerea acestora. ANV a mai propus [i s-a pus aplicare, pentru a se descuraja traficul de ]ig`ri, ca mijlocul de transport folosit la astfel de activit`]i s` fie re]inut p~n` la plata amenzii, iar dac` sunt folosite mijloace de transport modificate scopul disimul`rii m`rfurilor sau bunurilor, se confisc` mijlocul de transport astfel modificat. De la 13 octombrie 2007, de c~nd a intrat vigoare aceast` reglementare, p~n` la 25 octombrie fuseser` confiscate deja zece autoturisme, printre care [i Audi 4.

 

MINISTERUL DE FINAN}E. Legisla]ia na]ional` care reglementeaz` comercializarea m`rfurilor regim duty-free a fost aten]ia exper]ilor Uniunii Europene c` din 2004 at~t la Subcomitetul nr. 8 Rom~nia – Uniunea European` „Vam`, Impozitare, Droguri [i Sp`larea banilor“, c~t [i ulterior la Comitetul de Aderare UE – Rom~nia. Rom~nia s-a angajat atunci s` reanalizeze legisla]ia, astfel c~t s` corespund` cerin]elor UE. „|n prezent, activitatea de comercializare a m`rfurilor regim duty-free se desf`[oar` conformitate cu prevederile Ordonan]ei de Urgen]` a Guvernului nr. 104/2002 privind regimul vamal al m`rfurilor comercializate regim duty-free, precum [i baza Ordinului Ministrului Finan]elor Publice nr. 1397/2002. Subliniem c` exist` preocup`ri pentru elaborarea unor noi norme de organizare, de func]ionare [i control vamal al activit`]ii de comercializare a m`rfurilor regim duty-free, care s` asigure o aliniere cu prevederile Codului Fiscal“, se arat` tr-o adres` trimis` de Biroul de Pres` al ministerului. Ordonan]a de Urgen]` 104 din 5 septembrie 2002 are exact o fil`, fa]` verso, [i este semnat` numai de fostul prim-ministru Adrian N`stase [i de fostul ministru al Finan]elor Mihai T`n`sescu. La 22 octombrie 2002 a ap`rut [i Ordinul 1397 al ministrului de Finan]e, prin care s-au aprobat normele de organizare, func]ionare [i control vamal pentru comer]ul prin duty-free. Conform acestor norme, se pot vinde m`rfuri regim duty-free „Cantit`]i destinate uzului personal“. Cantit`]ile destinate uzului personal sunt definite astfel: „cantit`]ile care sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau cadouri, f`r` a fi utilizate scopul v~nz`rii“. Tocmai aceast` vag` defini]ie [i lipsa specific`rii unei cantit`]i exacte a m`rfurilor care pot fi cump`rate din duty-free creeaz` probleme, iar uzul personal la nivel rezonabil ]ine mai degrab` de o dezbatare filozofic`, dec~t de o lege care ar trebui s` fie foarte exact`.

 

POLI}IA SE PREZINTå. Combaterea activit`]ilor ilegale de pe pia]a produselor de tutun a fost expus` tr-o prezentare realizat` de Inspectoratul General al Poli]iei Rom~ne septembrie 2007. Din datele Poli]iei rezult` c`, potrivit estim`rilor marilor produc`tori de      ]igarete, o cre[tere cu 30% a contrabandei cu ]igarete perioada 2006 - 2009 ar cauza pierderi la bugetul de stat de aproximativ 1,5 miliarde . Din 2006 p~n` august 2007, Poli]ia Rom~n` a confiscat ]igarete valoare de aproape 4.000.000 . Conform poli]i[tilor, fenomenul s-a dezvoltat perioada 2004-2006, pe fondul existen]ei duty-free-urilor, aproximativ 50% din pia]a ilegal` av~nd aceast` surs`, fenomen favorizat de diferen]a de pre] a ]ig`rilor de pe pia]a intern` [i cea a statelor vecine, paritatea pre]ului mediu per pachet de ]igarete dintre Rom~nia – Ucraina [i Rom~nia – Moldova fiind de 1/4, respectiv 1/5. Exist` mai multe metode de a comite infrac]iuni legate de importul, exportul [i valorificarea de ]ig`ri sau produse din tutun: introducerea ]ar` prin alte locuri dec~t cele destinate controlului vamal; importul sub acoperirea unor firme-fantom` de la care nu s-au putut casa taxele [i impozitele datorate statului; comercializarea ]ig`rilor declarate tranzit vamal; importul de ]ig`ri prin modalitatea „capac“, care seamn` c` documente vamale [i de transport sunt precizate alte produse, iar ]ig`rile sunt ascunse fie ambalajele acestor produse, fie camuflate spatele lor; prelucrarea [i produc]ia clandestin` de ]ig`ri contraf`cute fabrici legale sau ilegale; importul sau exportul ilegal de ]ig`ri cu complicitatea lucr`torilor vamali, comisionari vamali; exportul ilegal (mascat) de ]ig`ri cu destina]ia ]`ri din Uniunea European`; comercializarea ilegal` a ]ig`rilor nemarcate sau marcate cu timbre false; lichidarea fictiv` a stocurilor de ]ig`ri din magazinele duty-free.

 

DOSARE. Conform poli]i[tilor, contrabanda este de dou` feluri: micul trafic de la grani]` [i grupurile organizate. |n perioada 2006-2007, din 482 de infrac]iuni vamale, 179 reprezentau contraband`, fiind cercetate 154 de persoane, printre acestea num`r~ndu-se [i func]ionari publici. Prejudiciul adus prin c`lcarea Codului Vamal a fost de peste 500.000 , iar cadrul Ac]iunii Carpa]i, care a demarat 2007, s-au constatat peste 40 de infrac]iuni de contraband` [i evaziune fiscal`, amenzile date fiind de peste 700.000 . |n 2007, la DIICOT Timi[oara, Mehedin]i [i Cara[-Severin sunt lucru 16 dosare legate de contrabanda cu ]ig`ri, iar la structura central` de la Bucure[ti, [ase. „Referitor la num`rul de rechizitorii tocmite de serviciile/birourile teritoriale, preciz`m c` informa]ia este doar par]ial`, deoarece p~n` prezent nu am primit toate datele necesare acest sens, motiv pentru care preciz`m c` au fost solu]ionate prin rechizitoriu un num`r de 12 dosare“, a men]ionat procurorul Codru] Olaru, [eful DIICOT, la sf~r[itul anului trecut.

 

EUROPA. |n 2006, Uniunea European` au fost confiscate peste 156 de milioane de pachete cu ]ig`ri. Pe de alt` parte, ]ig`rile contraf`cute au dus la o pierdere de venit a bugetului comunitar de 469.000.000 . Potrivit Comisiei Europene, aceasta este o estimare destul de prudent`, pentru c`, dac` ]igaretele ar fi fost trimise c`tre un stat membru cu impozite mari, cifrele s-ar fi dublat. Concluzia Comisiei este c` ]ig`rile contraf`cute nu i pot interesa numai pe fum`tori, ci [i pe cei care nu au aceast` pasiune. De aceea, Comisia European` a stabilit c` va cepe s` priveasc` acest subiect din perspectiva s`n`t`]ii [i siguran]ei popula]iei, mai degrab` dec~t din perspectiva pierderilor datorate taxelor. Controalele vamale reprezint` doar o solu]ie, dar Comisia consider` c` este nevoie de mai mult efort pentru a ataca problema „direct la surs`“, f`c~nd referire la un raport legat de comer]ul cu bunuri contraf`cute, care a fost prezentat la Summit-ul G8. Conform acestui document, lume ar fi circulat 2006 m`rfuri contraf`cute valoare de 200 de miliarde de dolari.

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.