Statul pierde meciul cu firmele duty-free
Adrian Mogos / 2008-02-05
Acasa | Investigatii | Statul pierde meciul cu firmele duty-free
Share this story

FILIERÅ - În România, lobby-ul se face fãrã jenã, cu sacoã a cu valutã
Zeci de milioane de pachete de þigãri au fost vândute în numai câteva luni la magazinele duty-free de la graniþa cu Serbia, în special la Stamora Moraviþa ºi Porþile de Fier. Legislaþia s-a înãsprit, dar este încã permisivã. Jocul de-a ºoarecele ºi pisica dintre autoritãþi ºi duty-free-uri pare sã fi fost câºtigat de comercianþi.


Fenomenul contrabandei ºi al traficului cu þigãri este amplu ºi va fi þinut tot mai greu sub control, o sursã de þigãri ilegale de pe piaþã fiind magazinele duty-free, din punctul de vedere al lui Iulian Butnaru, ºeful Direcþiei Accize din cadrul Autoritãþii Naþionale a Vãmilor. El a mai arãtat cã s-a lovit de reprezentanþii Ministerului Justiþiei atunci când, la modificarea Codului Vamal, s-a cerut ca definiþia de contrabandã sã fie modificatã, dupã modelul francez, urmând sã fie inclusã ºi trecerea prin punctul de frontierã cu þigãri sau alte produse ascunse sau disimulate. Conform legii, produsele ascunse sunt cele mascate, iar cele disimulate sunt cele aflate în locaºuri special amenajate din autovehicule.


VÅNZÅRI. Autoritãþile ºi producãtorii aratã cu degetul spre operatorii de duty-free ca fiind principalii vinovaþi de contrabanda cu þigãri din vestul þãrii ºi nu numai. Presa ºi-a tocit peniþele de-a lungul anilor, arãtând cine sunt cei care controleazã aceste firme. De-a lungul timpului au avut loc însã mai multe miºcãri în structura acestor companii, modificãri menite sã ascundã adevãraþii proprietari. La frontiera cu Serbia funcþioneazã 17 magazine duty-free: nouã în judeþul Timiº (opt la Stamora Moraviþa ºi unul la Jimbolia), patru în judeþul Caraº-Severin (unul la Naidãº, trei în port la Moldova Veche) ºi patru în judeþul Mehedinþi, toate la Porþile de Fier I. În luna iulie 2007, aceste magazine au vândut 5.204.060 pachete de þigãri, iar în august – 4.743.040. Nouã operatori de magazine duty-free funcþioneazã la graniþa de vest: GFS ºi Euroavipo au trei magazine, Heinrig, A.V.A. Tour, Euro Trade Invest, Transeuro Import Export – câte douã, iar Andradi, Marcoimpex – 8.000 ºi Distribution General Value – câte unul. Cu excepþia lui Sorin Viºenescu de la Transeuro ºi a lui Niculae Chiriþescu de la DGV, nici unul dintre administratorii sau patronii de duty-free nu a fost de gãsit.


APROPIERE. GFS Investment România SRL a fost înfiinþatã ºi funcþioneazã sub actuala denumire în 2006, aºa cum reiese din datele de la Registrul Comerþului, însã firma a funcþionat ºi înainte sub altã denumire. Este deþinutã de compania C.F.S. Trading (Overseas) Limited, un off-shore din Limassol, Cipru. Firma are 20 de puncte de lucru la frontierã, zone libere, în oraºe din Constanþa, Dolj, Bihor, Caraº-Severin, Timiº, Arad, Mehedinþi, Vaslui, Iaºi ºi în Bucureºti. Firma funcþiona înainte de 2006 sub denumirea de GFS Duty Free România SRL ºi, conform unor surse din Vamã, se bucura încã din 1999 de apropierea de Nini Sãpunaru, membru în Biroul Politic Central al Partidului Naþional Liberal ºi preºedinte al PNL Vrancea, fost ºef al Vãmilor. GFS Duty Free România SRL a fost înfiinþatã în 1997 ºi avea sediul în Bucureºti, în 2000 a fost radiatã, schimbându-ºi sediul în Ilfov, în localitatea Ghermãneºti. Apoi a fost din nou radiatã în 2006 ºi ºi-a schimbat sediul din nou în Bucureºti. Interesant este cã la Registrul Comerþului, GFS Duty Free România Ghermãneºti, sucursala Oradea apare ca asociat la GFS Investment România SRL. Aºa cum presa a arãtat, întemeietorul afacerii GFS a fost Rãzvan Petrovici, finul lui Virgil Mãgureanu. Conform datelor de la Registrul Comerþului, la ora actualã GFS are doi administratori: Petru Chirodea – proprietar de hotel la Arieºeni, în judeþul Alba, ºi bucureºteanul Radu Lobdã. Primul a fost reprezentantul unei sucursale fãrã personalitate juridicã a GFS pe când aceasta se numea GFS Duty Free ºi habar nu are cã este administrator ºi la noua societate, înfiinþatã în 2006. Spre sfârºitul mandatului lui Emil Constantinescu, presa a scris despre legãturile dintre Petrovici ºi fiul fostului preºedinte, dar ºi despre relaþia acestuia cu Costel Bobic, om de casã al lui Adrian Nãstase.


LEGÅTURI. Prin aceastã încrengãturã mai apãrea ºi avoca-tul unora dintre firmele lui Petrovici: Cristian Iordãnescu, fost decan al Baroului Bucuresti, membru PNL, decedat în decembrie 2007. La DIICOT Constanþa existã un dosar legat de contrabandã cu þigãri de la Punctul de Frontierã de la Vama Veche legat de GFS. Legãturile GFS cu liderii PNL se mai fac ºi prin Ion Busuioc, director general al Direcþiei Generale Legislaþie, Impozite Indirecte din Ministerul de Finanþe. Busuioc mai apare alãturi de Camelia Sãpunaru, soþia lui Nini Sãpunaru la F&C Consulting Cont SRL, în aceeaºi firmã figurând ºi Iulian Butnaru, director al Direcþiei de Supraveghere ºi Control Vamal din Autoritatea Naþionalã a Vãmilor, cel care se vãita cã Ministerul Justiþiei se opunea modificãrii legislaþiei. Butnaru a fost manager la MapN, director adjunct la Direcþia de Supraveghere ºi Control Vamal, ºef secþie coordonator al derulãrii operaþiunilor vamale, transport ºi marketing la Romtehnica SA, apoi director executiv la Nini Sãpunaru, director la Patronatul Naþional Român pentru politici economice ºi relaþii internaþionale. Apoi, din martie 2005, din nou adjunct la Vamã ºi din aprilie 2007 ºef al Direcþiei de Supraveghere ºi Control Vamal. Pe de altã parte, a fost asociat cu penelistul Eugen Nicolãescu, ministrul Sãnãtãþii, la Team Audit Financiar SRL.


DEALERI. Andradi Com ºi Heinrig Impex sunt strâns legate între ele prin Cãtãlin Lãscuþ. Andradi Com are sediul în Timiºoara ºi este deþinutã de o firmã din Spania, Tabacmesa SA din Ceuta, iar administrator este Andres Perez Perez. Conform BusinessWeek de la 21 octombrie 2007, Tabacmesa SA are duty-free-uri în Spania, Cehia, România ºi Slovacia ºi depozite în Algeciras, Spania, Antwerp în Belgia, dar ºi în Cehia, Slovacia ºi România. Compania a fost înfiinþatã în 1987 cu sediul la Madrid, iar din iulie 2007 este o subsidiarã a Uniprex SA, care a achiziþionat-o cu 9,5 milioane de euro. Uniprex are staþii radio ºi tv în Spania, dar ºi agenþii de turism. În 2006, Tabacmesa avea o cifrã de afaceri de 26,1 milioane de euro. Tabacmesa mai deþine Tabacmesa România SRL. În spatele afacerii ar fi Cãtãlin Lãscuþ, care a fost director la Andradi Com ºi care este fiul lui Pavel Lãscuþ, fost ºef al Direcþiei de Supraveghere ºi Control din Direcþia Generalã a Vãmilor, aºa cum se numea atunci. Lãscuþ junior este legat ºi de Santo International SRL, care avea unul dintre shopuri la Moldova Nouã. Aispa Ltd, un off-shore cipriot care deþine Santo, are acþiuni la o societate a lui Lãscuþ, Babel Industries. Lãscuþ a vândut 25% din firma sa, Millenium Pro Design, cãtre Heinrig Impex. Aceasta are sediul în zona liberã Constanþa ºi este deþinutã de Henry Rismont, un neamþ, Silviu Preoteasa ºi compania Gebr. Heinemann SCS, care are 75%. Henry Rismont ºi Preoteasa apar la Midocar, un dealer VW din Capitalã. Silviu Preoteasa este membru în consiliul director al Asociaþiei Producãtorilor ºi Importatorilor de Automobile alãturi de Cãlin Popescu Tãriceanu, care este ºi preºedinte de onoare. Heinrig a fost implicatã ºi în scandaluri imobiliare cu vile ieftine de la RAPPS în 2007. În timpul guvernãrii PSD, Midocar a câºtigat contracte de zeci de milioane de euro cu Ministerul de Interne, SRI, SIE ºi MApN pentru maºini, iar tratativele pentru securizarea graniþelor, scandalul EADS, s-au purtat la sediul Midocar Consulting.


NU SUNT PROBE. Patronii fac afaceri cu petrol, au intrat ºi în cinematografie ºi deþin mai multe firme care se ocupã cu duty-free. Lucian Orban, unul dintre aceºtia, este asociat cu Teodor Cristodor la SDV, firmã care a apãrut în scandalul contrabandiºtilor din Caraº-Severin. Orban este asociat la Turnuri SRL ºi cu tatãl lui, Iulian Teºeleanu, ºeful Biroului Vamal Port Constanþa Sud – Agigea. Cristodor a mai fost implicat ºi într-un scandal ce viza terenurile Universitãþii de ªtiinþe Agricole din Timiºoara. Presa a mai arãtat cã în spatele Transeuro s-ar afla pesedistul fruntaº Gheorghe ªomãnescu, al cãrui nume se leagã de numeroase scandaluri cu case retrocedate, care a fost partener de afaceri cu Sorin Viºenescu, celãlalt patron al Transeuro. Viºenescu nu a vrut sã comenteze activitatea legatã de duty-free, pentru cã el a fost acþionar într-o firmã de acest tip, neavând nici o funcþie executivã. "Acest cuvânt – contrabandã – trebuie probat de unele controale care au fost de-a lungul timpului. ªi au fost de ordinul sutelor. Dacã s-ar fi depistat ceva, cea mai mare pedeapsã vizavi de firmã ar fi fost închiderea ei. De ce nu s-a închis? Înseamnã cã acest trafic nu a fost probat! E o concluzie foarte simplã. Dacã cei care au fãcut contrabanda, angajaþii... angajaþii pot face contrabandã fãrã sã aibã nici o legãturã cu firma, firma nefiind în vreun fel implicatã... dacã aceºti angajaþi ar fi fãcut contrabandã, justiþia i-ar fi pedepsit. Eu nu ºtiu dacã a fost vreunul pedepsit pânã acum. Din câte am auzit eu, nu! Se judecã, ceea ce înseamnã cã pânã la ora actualã justiþia nu a tras nici o concluzie în ceea ce-i priveºte pe ei", a spus Viºenescu.


FIRME OROPSITE. Distribution General Value – DGV are ca asociaþi pe Niculae Chiriþescu, Andrei Panaitescu, Theodor Ianegic ºi Gheorghe Solomon. Andrei Panaitescu ºi un alt asociat de-al lui, Michael Nseir, sunt cunoscuþi în Iaºi pentru scandalul legat de Hotel Orizont, fiind asociat al fostului prefect de Iaºi Neculai Apostol. Andrei Panaitescu, fostul ginere al procurorului-ºef Dan Bãdãrãu, era prin 2002 acþionar la Agrostar 2000 alãturi de deputatul PSD Adrian Ionel, dar ºi partener de afaceri cu Dorin Cocoº la Hotelul Orizont. Niculae Chiriþescu a precizat: "Nu îmi place sã vorbesc la telefon. Dumneavoastrã vã puteþi pronunþa cã sunteþi ºi Napoleon. Dacã binevoiþi sã aflaþi ceva serios, veniþi la noi, la birou. Cu titlu informativ, faceþi o paralelã. La Moldova Nouã e închis, pe clisurã magazinele sunt închise, ºi cu toate acestea contrabanda continuã. Noi, prin legea care s-a dat, oropsiþi cum suntem, nu am lucrat ºase luni din an. ªi contrabanda a continuat". Ne-am dat întâlnire la sediul firmei de pe Aleea Circului din Bucureºti, la ora 12:00. Nu era nimeni.


EUROAVIPO & EURO TRADE. Cele douã companii din Bucureºti aparþin aceluiaºi grup condus de George Ivãnescu, Ion ºi Emanuel Dobronãuþeanu. Firmele lor au fost implicate în nenumãrate scandaluri financiare ºi deþin votca Sankt Petersburg, cramele Murfatlar, apa mineralã Biborþeni. Ion Dobronãuþeanu este preºedintele Federaþiei Naþionale de ªah ºi al Federaþiei Balcanice de ªah. Petrovici a avut legãturi ºi cu Euro Trade Invest, unde fusese administrator împreunã cu Emanuel Dobronãuþeanu, dupã care s-a retras. George Ivãnescu a fost partener de afaceri al senatorului PSD Vasile Ion, prieten cu Omar Hayssam ºi tatãl ziaristei Marie Jeanne Ion, rãpitã în Irak. În 2006, mass-media au arãtat cã acþionarii Marcoimpex – 8000 SA aveau legãturi cu Sorin Ovidiu Vântu prin Gelcoop SA. Conform datelor de la Registrul Comerþului, aceºtia sunt Constantin Dumitrescu, Balici Gabriela Maria, Ionel Dumitrescu, Sandu Aurel, Ioan Daniel Dumitrescu ºi Hami Holding SA din Elveþia. Hami Holding SA, sau Hami Holding AG, cum i se spune în Elveþia, a fost radiatã la 3 aprilie 2007, când sediul de la Granges – Paccot în cantonul Fribourg a fost mutat în alt canton. Administrator este Michael Hänggi. AVA Tour aparþine familiei arãdene Voicu, despre care presa localã a arãtat cã în spatele firmei ar fi niºte afaceriºti egipteni.

Mitã de un milion de euro, refuzatã

Probleme a avut ºi senatorul Marius Marinescu, pe vremea când era la PD ºi iniþiase o lege pentru desfiinþarea duty-free-urilor, deoarece primise câteva documente care arãtau cã 90% din piaþa neagrã a þigãrilor se aprovizioneazã din duty-free. Iniþiativa legislativã a lui Marinescu a fost adoptatã în Senat, dar ime-diat s-au fãcut presiuni asupra sa din partea unor lideri PD. "Dupã ce a fost adoptatã, am avut un scandal foarte mare cu Anca Boagiu în biroul permanent al PD", a spus Marinescu, adãugând cã a fost contactat ºi de un deputat din Bucureºti, care nu era din PD, ºi care i-a propus 1.000.000 euro pentru a-ºi retrage iniþiativa legislativã. "Venise la mine acasã, eram numai eu cu el. Mi-a zis: dom’le, ai un milion de euro sã renunþi la iniþiativa ta. Putem discuta ºi pentru mai mult. Mi-a precizat cã oricum problema se va rezolva ºi la câteva zile s-a dat ordonanþa de urgenþã. Nu am martori sã spunã, dar am spus cine a fãcut presiuni pe faþã. Între timp, niºte deputaþi, fãrã sã mã invite la Comisie, au bãgat un amendament la Camera Deputaþilor prin care bãgau din nou duty-free pe graniþa non-UE. Unii de la PSD. Pãrerea mea e cã au luat un milion, poate mai mult. Un patron de duty-free câºtigã ilegal zilnic pânã la 80.000 de euro. Nu vreau sã acuz pe nimeni, dar s-a dat cu aºa rapiditate ordonaþa de urgenþã. Pe Vosganian l-am fãcut Al Capone la timpul respectiv".

comments powered by Disqus
CRJI by crji.org is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License if not otherwise stated. Based on a work at crji.org. This web application is Free Software (AGPLv3+), the source code is available on GitHub and waiting for contributions.